Att välja åldersindelning i tabeller

Demografens webbmoduls tabeller kan oftast framställas för vald åldersindelning. Valet gör man under kontrollistens rubrik Ålder som kan ha följande utseende:

I den första kombinationsrutan anger man var/hur åldersklasserna skall redovisas i tabellen. Vanligen väljer man att redovisa åldersklasserna i resultattabellens spalt eller huvud (se tabellens delar). Om spalten redan är upptagen för en annan variabel, kan man välja att lägga åldersklasserna i den undre spalten. Motsvarande gäller för huvudet. Om det redan är upptaget, kan man välja undre huvud för ålder. Lägg sålunda märke till att man inte kan ha åldersvariabeln i samma tabellelement som en annan variabel. 

Vill man att resultattabellen enbart skall omfatta totalbefolkningen utan uppdelning på åldrar gör man valet: "Totalbefolkning (0-w)". Här finns också ett val "Ingen särredovisning". Det valet innebär att resultattabellen kommer att omfatta summan av de åldersklasser som valts men utan uppdelning på åldrar i resultattabellen.

I den andra kombinationsrutan väljer man önskad åldersindelning för sin redovisning.

3Tillbaka